Υπολογισμός αποδεκτής απόκλισης εμβαδού:Aποδεκτή απόκλιση του εμβαδού


Η «αποδεκτή απόκλιση του εμβαδού» για κάθε γεωτεμάχιο υπολογίζεται από τον τύπο:

Α= [(√Ε + 2Uo)² − Ε] x Π/Πτ

οπου Uo = 0.50 μ για τις αστικές περιοχές και Uo = 2.00 μ. για τις αγροτικές,
Π είναι η περίμετρος του γεωτεμαχίου σύμφωνα το διάγραμμα της κτηματολογικής βάσης και
Πτ η περίμετρος του «ανηγμένου τετραγώνου» δηλαδή Πτ= 4√Ε.

Και Αναλυτικότερα:

  1. Υπολογίζεται η πλευρά τετραγώνου σχήματος εμβαδού ίσου με το εμβαδόν (Ε) του γεωτεμαχίου του οποίου ζητείται η ανοχή, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στην κτηματολογική βάση. Το τετράγωνο αυτό που ορίζεται «ανηγμένο τετράγωνο» έχει πλευρά √Ε.
  2. Το τετράγωνο αυτό προσαυξάνεται με επιμήκυνση των πλευρών του κατά μέγεθος Uo. Το νέο αυτό τετράγωνο ορίζεται ως «διευρυμένο ανηγμένο τετράγωνο»
Ειδικότερα για τις αστικές περιοχές Uo = 0.50 μ. και για τις αγροτικές περιοχές Uo = 2.00 μ. Το εμβαδόν του νέου τετραγώνου που προκύπτει είναι Ετ = (√Ε + 2Uo)². Η τιμή της «αποδεκτής απόκλισης» Α του εμβαδού του γεωτεμαχίου υπολογίζεται με την διαφορά Ετ μείον Ε επί τον λόγο Π/Πτ, όπου Π είναι η περίμετρος του γεωτεμαχίου σύμφωνα το διάγραμμα της κτηματολογικής βάσης και Πτ η περίμετρος του «ανηγμένου τετραγώνου» δηλαδή Πτ= 4√Ε. Η ανωτέρω υπολογιζόμενη τιμή της «αποδεκτής απόκλισης» του εμβαδού στις περιοχές που εκπονούνται οι εργασίες κτηματογράφησης δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό 7% το εμβαδόν του γεωτεμαχίου, όπως αυτό έχει καταμετρηθεί και συμπεριληφθεί στην κτηματολογική βάση.