Μετατροπή HATT σε ΕΓΣΑ87:
Πληροφορίες

Εφαρμογή μετατροπής συντεταγμένων από το παλιό HATT στο νέο ΕΓΣΑ87 με βάση το πολυώνυμο μετατροπής της ΓΥΣ.