Μετατροπή wgs84 σε ΕΓΣΑ:Οδηγίες


Συμπληρώνοντας τα lat kai long και πατώντας υπολογισμός μπορείτε να μετατρέψετε τις συντεταγμένες από wgs84 σε ΕΓΣΑ.